Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Harvest Academy BV (Kvk: 66466903) gevestigd aan Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam, hierna te noemen: “Harvest Academy”.

 

Artikel A. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Harvest Academy onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Harvest Academy) aan Harvest Academy een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
 • Opdracht: de door Opdrachtgever aan Harvest Academy verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele of groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een overeenkomst wordt gesloten.
 • Training/opleiding: training, opleiding, incompany traject of coaching (individuele- en groepscoaching), dan wel enige andere vorm van opleiding aangeboden door Harvest Academy. Een Training/opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een incompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).
 • Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefoon) gesprek tussen Harvest Academy en een potentiële deelnemer aan een Training/opleiding waarin de leerdoelen van een Training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.
 • Annuleren/verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een Training/opleiding.
 • Partijen: Harvest Academy en Opdrachtgever.

Artikel B. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Harvest Academy en haar Opdrachtgever(s).
 • Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Harvest Academy deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van een overeenkomst met Harvest Academy, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige deel zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 • Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel C. Offertes

 • Alle offertes door of namens Harvest Academy, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en gedurende 30 kalenderdagen geldig.
 • De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 • Eventuele van de offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de overeenkomst, binden Harvest Academy slechts indien deze door Harvest Academy schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel D. Aangaan en duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 • De overeenkomst komt tot stand door aanmelding door Opdrachtgever van deelnemer(s) voor een Training/opleiding bij Harvest Academy en schriftelijk instemming (inclusief e-mail) daarmee door Harvest Academy.
 • Een overeenkomst kan ook op afstand worden afgesloten, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (waaronder digitale aanmelding). Ook hier geldt schriftelijke instemming van Harvest Academy met de aanmelding door Opdrachtgever van deelnemer(s) voor een Training/opleiding.

Artikel E. Gegevens Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Harvest Academy overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van een Training/opleiding, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Harvest Academy te stellen.
 • Harvest Academy heeft het recht de uitvoering van een Training/opleiding op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel F. Prijzen.

 • Alle door Harvest Academy genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw. Arrangements- en verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur, zijn niet in de prijzen inbegrepen.
 • Harvest Academy kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst aan Opdrachtgever doorberekenen.
 • Indien Opdrachtgever consument is en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel G. Uitvoering Training/opleiding

 • Harvest Academy bepaalt de wijze waarop een Training/opleiding wordt uitgevoerd. Harvest Academy zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering voor een Training/opleiding.
 • De met Harvest Academy gesloten overeenkomst(en) leiden voor Harvest Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 • Harvest Academy zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
 • Harvest Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Harvest Academy aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Harvest Academy wenselijk is met het oog op een voor Partijen optimale uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel H. Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

 • Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij/zij gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de Training/opleiding reeds is aangevangen.
 • Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Artikel I. Verplaatsing of annuleringen door Harvest Academy

 • Harvest Academy is gerechtigd zonder opgave van reden de Training/opleiding te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, dan wel de Training/opleiding, of een deel daarvan te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, dan wel bij onvoldoende aanmeldingen een Training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Training/opleiding niet te accepteren.
 • Indien de Training/opleiding als gevolg van het bovenstaande niet of niet volledig wordt uitgevoerd, zal Opdrachtgever voor het niet uitgevoerde deel van de Training/opleiding het recht hebben op terugbetaling van de door Opdrachtgever betaalde Training/opleiding.

Artikel J. Annulering door Opdrachtgever

 • Een Training/opleiding kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd door Opdrachtgever. In geval van een annulering door Opdrachtgever geldt dat Harvest Academy gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:
 • bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvang: € 155,- annuleringskosten;
  bij annulering binnen 6 weken voor aanvang: 50 % van de prijs;
  bij annulering binnen 3 weken voor aanvang: 100 % van de prijs.
 • Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen, tenzij het een individuele coaching betreft, dan wel een coaching waar een persoonlijk doelstellend gesprek voorafgaand heeft plaats gevonden.
 • Indien een vervanger aan de Training/opleiding deelneemt, blijft Opdrachtgever de prijs aan Harvest Academy verschuldigd.
 • Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de Training/opleiding aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in dit artikel en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
 • Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
 • Bij annulering van coaching door Opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 • Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel K. Tussentijdse beëindiging

 • Indien Opdrachtgever na aanvang van de Training/opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Harvest Academy betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 • Indien Opdrachtgever na aanvang van de Training/opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Harvest Academy op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel L. Intellectuele eigendom

 • Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Harvest Academy ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Harvest Academy houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel M. Overmacht

 • Indien Harvest Academy haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Harvest Academy alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet voor een periode langer dan 2 maanden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel N. Facturering en betaling

 • Harvest Academy factureert na totstandkoming van de overeenkomst. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Indien een factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de Training/opleiding, door Harvest Academy aan Opdrachtgever is verzonden, dient Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, doch in ieder geval voordat de Training/opleiding, plaatsvindt.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Harvest Academy, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Harvest Academy heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag. Indien Opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Incassokosten. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Harvest Academy is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende Opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel O. Reclame

 • Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Harvest Academy te worden kenbaar gemaakt. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 • Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel P. Aansprakelijkheid

 • In geval aansprakelijkheid van Harvest Academy mocht komen vast te staan, is Harvest Academy slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
 • Harvest Academy is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
 • Harvest Academy is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Harvest Academy bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
 • De omvang van de aansprakelijkheid van Harvest Academy voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Harvest Academy door de verzekeraar van Harvest Academy.
 • Indien Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Harvest Academy of diens leidinggevende ondergeschikten.

Artikel Q. Vervaltermijn

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Harvest Academy in verband met het verrichten van werkzaamheden door Harvest Academy in ieder geval na drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel R. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Harvest Academy waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Harvest Academy, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland.